٠٩١٢٣١٠٢٤٥٨ ٣٣٩٦٠٠٩٢ (٠٢١)
سعدی جنوبی، مجتمع تجاری سعدی، طبقه دوم، واحد ٢٠٧
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (شاخه دو متری)
١٠ سانت ١ میل ٢٨,٨٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ٣٦,٠٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ٤٣,٢٠٠ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٥٧,٦٠٠ تومان
٢٠ سانت ١ میل ٤٣,٢٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٥٤,٠٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٦٤,٨٠٠ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٨٦,٤٠٠ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٥٧,٦٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٧٢,٠٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٨٦,٤٠٠ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ١١٥,٢٠٠ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٧٢,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٩٠,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ١٠٨,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ١٤٤,٠٠٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٨٦,٤٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ١٠٨,٠٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ١٢٩,٦٠٠ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ١٧٢,٨٠٠ تومان
در دسترس نیست
درب سینی کابل
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (شاخه دو متری)
١٠ سانت ١ میل ٢١,٦٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ٢٧,٠٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ٣٢,٤٠٠ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٤٣,٢٠٠ تومان
٢٠ سانت ١ میل ٣٦,٠٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٤٥,٠٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٥٤,٠٠٠ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٧٢,٠٠٠ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٥٠,٤٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٦٣,٠٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٧٥,٦٠٠ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ١٠٠,٨٠٠ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٦٤,٨٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٨١,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ٩٧,٢٠٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ١٢٩,٦٠٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٧٩,٢٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ٩٩,٠٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ١١٨,٨٠٠ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ١٥٨,٤٠٠ تومان
رابط سینی کابل
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (هر عدد)
١٠ سانت ١ میل ٢,٨٨٠ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ٣,٦٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ٤,٣٢٠ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٥,٧٦٠ تومان
٢٠ سانت ١ میل ٤,٣٢٠ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٥,٤٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٦,٤٨٠ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٨,٦٤٠ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٥,٧٦٠ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٧,٢٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٨,٦٤٠ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ١١,٥٢٠ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٧,٢٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٩,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ١٠,٨٠٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ١٤,٤٠٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٨,٦٤٠ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ١٠,٨٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ١٢,٩٦٠ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ١٧,٢٨٠ تومان
زانویی، سه راهی و چهار راهی سینی کابل
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (هر عدد)
١٠ سانت ١ میل ١٤,٤٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ١٨,٠٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ٢١,٦٠٠ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٢٨,٨٠٠ تومان
٢٠ سانت ١ میل ٢١,٦٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٢٧,٠٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٣٢,٤٠٠ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٤٣,٢٠٠ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٢٨,٨٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٣٦,٠٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٤٣,٢٠٠ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ٥٧,٦٠٠ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٣٦,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٤٥,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ٥٤,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ٧٢,٠٠٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٤٣,٢٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ٥٤,٠٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ٦٤,٨٠٠ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ٨٦,٤٠٠ تومان
قطر نوع (سرد یا گرم) قیمت (متری)
١٣ سرد --- تومان
١٣ گرم --- تومان
١٦ سرد --- تومان
١٦ گرم --- تومان
٢١ سرد --- تومان
٢١ گرم --- تومان
٢٧ سرد --- تومان
٢٧ گرم --- تومان
٢٩ سرد --- تومان
٢٩ گرم --- تومان
٣٤ سرد --- تومان
٣٤ گرم --- تومان
٣٧ سرد --- تومان
٣٧ گرم --- تومان
توس فلکس
سایز قیمت (متری)
١٣ --- تومان
١٦ --- تومان
١٩ --- تومان
٢١ --- تومان
٢٧ --- تومان
٢٩ --- تومان
رهورد خراسان
سایز قیمت (متری)
١٣ --- تومان
١٦ --- تومان
١٩ --- تومان
٢١ --- تومان
٢٧ --- تومان
٢٩ --- تومان
تماس با ما

شبکه های اجتماعی گروه هرمز

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به گروه صنعتی هرمز تعلق دارد