٠٩١٢٣١٠٢٤٥٨ ٣٣٩٦٠٠٩٢ (٠٢١)
سعدی جنوبی، مجتمع تجاری سعدی، طبقه دوم، واحد ٢٠٧
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (شاخه دو متری)
١٠ سانت ١ میل ١٤,٤٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ١٨,٠٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ٢١,٦٠٠ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٢٨,٨٠٠ تومان
٢٠ سانت ١ میل ٢١,٦٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٢٧,٠٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٣٢,٤٠٠ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٤٣,٢٠٠ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٢٨,٨٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٣٦,٠٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٤٣,٢٠٠ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ٥٧,٦٠٠ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٣٦,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٤٥,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ٥٤,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ٧٢,٠٠٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٤٣,٢٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ٥٤,٠٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ٦٤,٨٠٠ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ٨٦,٤٠٠ تومان
سرد یا مشکی
سایز (قطر لوله) قیمت (بر حسب متر)
١٣ ٢,٣٥٠ تومان
١٦ ٢,٤٥٠ تومان
٢١ ٣,٢٠٠ تومان
٢٩ ٠ تومان
٣٦ ٠ تومان
٤٨ ٠ تومان
گرم
سایز (قطر لوله) قیمت (بر حسب متر)
١٣ ٠ تومان
١٦ ٠ تومان
٢١ ٠ تومان
٢٩ ٠ تومان
٣٦ ٠ تومان
٤٨ ٠ تومان
توس فلکس
سایز (قطر لوله) قیمت (بر حسب متر) قیمت (کلاف ٢٥ متری)
١١ ٠ تومان ٠ تومان
١٣ ٠ تومان ٠ تومان
١٦ ٠ تومان ٠ تومان
٢١ ٠ تومان ٠ تومان
٢٩ ٠ تومان ٠ تومان
٣٦ ٠ تومان ٠ تومان
رهورد خراسان
سایز (قطر لوله) قیمت (بر حسب متر) قیمت (کلاف ٢٥ متری)
١١ ٠ تومان ٠ تومان
١٣ ٠ تومان ٠ تومان
١٦ ٠ تومان ٠ تومان
٢١ ٠ تومان ٠ تومان
٢٩ ٠ تومان ٠ تومان
٣٦ ٠ تومان ٠ تومان

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به گروه فنی مهندسی کبیر تعلق دارد