٠٩١٢٣١٠٢٤٥٨ ٣٣٩٦٠٠٩٢ (٠٢١)
سعدی جنوبی، مجتمع تجاری سعدی، طبقه دوم، واحد ٢٠٧
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (شاخه دو متری)
١٠ سانت ١ میل ٢٥,٦٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ٣٢,٠٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ٣٨,٤٠٠ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٥١,٢٠٠ تومان
٢٠ سانت ١ میل ٣٨,٤٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٤٨,٠٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٥٧,٦٠٠ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٧٦,٨٠٠ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٥١,٢٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٦٤,٠٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٧٦,٨٠٠ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ١٠٢,٤٠٠ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٦٤,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٨٠,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ٩٦,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ١٢٨,٠٠٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٧٦,٨٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ٩٦,٠٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ١١٥,٢٠٠ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ١٥٣,٦٠٠ تومان
در دسترس نیست
درب سینی کابل
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (شاخه دو متری)
١٠ سانت ١ میل ١٩,٢٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ٢٤,٠٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ٢٨,٨٠٠ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٣٨,٤٠٠ تومان
٢٠ سانت ١ میل ٣٢,٠٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٤٠,٠٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٤٨,٠٠٠ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٦٤,٠٠٠ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٤٤,٨٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٥٦,٠٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٦٧,٢٠٠ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ٨٩,٦٠٠ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٥٧,٦٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٧٢,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ٨٦,٤٠٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ١١٥,٢٠٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٧٠,٤٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ٨٨,٠٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ١٠٥,٦٠٠ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ١٤٠,٨٠٠ تومان
رابط سینی کابل
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (هر عدد)
١٠ سانت ١ میل ٢,٥٦٠ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ٣,٢٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ٣,٨٤٠ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٥,١٢٠ تومان
٢٠ سانت ١ میل ٣,٨٤٠ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٤,٨٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٥,٧٦٠ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٧,٦٨٠ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٥,١٢٠ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٦,٤٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٧,٦٨٠ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ١٠,٢٤٠ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٦,٤٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٨,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ٩,٦٠٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ١٢,٨٠٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٧,٦٨٠ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ٩,٦٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ١١,٥٢٠ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ١٥,٣٦٠ تومان
زانویی، سه راهی و چهار راهی سینی کابل
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (هر عدد)
١٠ سانت ١ میل ١٢,٨٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ١٦,٠٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ١٩,٢٠٠ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٢٥,٦٠٠ تومان
٢٠ سانت ١ میل ١٩,٢٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٢٤,٠٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٢٨,٨٠٠ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٣٨,٤٠٠ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٢٥,٦٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٣٢,٠٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٣٨,٤٠٠ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ٥١,٢٠٠ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٣٢,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٤٠,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ٤٨,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ٦٤,٠٠٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٣٨,٤٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ٤٨,٠٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ٥٧,٦٠٠ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ٧٦,٨٠٠ تومان
قطر نوع (سرد یا گرم) قیمت (متری)
١٣ سرد --- تومان
١٣ گرم --- تومان
١٦ سرد --- تومان
١٦ گرم --- تومان
٢١ سرد --- تومان
٢١ گرم --- تومان
٢٧ سرد --- تومان
٢٧ گرم --- تومان
٢٩ سرد --- تومان
٢٩ گرم --- تومان
٣٤ سرد --- تومان
٣٤ گرم --- تومان
٣٧ سرد --- تومان
٣٧ گرم --- تومان
توس فلکس
سایز قیمت (متری)
١٣ --- تومان
١٦ --- تومان
١٩ --- تومان
٢١ --- تومان
٢٧ --- تومان
٢٩ --- تومان
رهورد خراسان
سایز قیمت (متری)
١٣ --- تومان
١٦ --- تومان
١٩ --- تومان
٢١ --- تومان
٢٧ --- تومان
٢٩ --- تومان

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به گروه صنعتی هرمز تعلق دارد