٠٩١٢٣١٠٢٤٥٨ ٣٣٩٦٠٠٩٢ (٠٢١)
سعدی جنوبی، مجتمع تجاری سعدی، طبقه دوم، واحد ٢٠٧
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (شاخه دو متری)
١٠ سانت ١ میل ٢٦,٥٦٠ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ٣٣,٢٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ٣٩,٨٤٠ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٥٣,١٢٠ تومان
٢٠ سانت ١ میل ٣٩,٨٤٠ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٤٩,٨٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٥٩,٧٦٠ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٧٩,٦٨٠ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٥٣,١٢٠ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٦٦,٤٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٧٩,٦٨٠ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ١٠٦,٢٤٠ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٦٦,٤٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٨٣,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ٩٩,٦٠٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ١٣٢,٨٠٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٧٩,٦٨٠ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ٩٩,٦٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ١١٩,٥٢٠ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ١٥٩,٣٦٠ تومان
در دسترس نیست
درب سینی کابل
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (شاخه دو متری)
١٠ سانت ١ میل ١٩,٩٢٠ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ٢٤,٩٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ٢٩,٨٨٠ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٣٩,٨٤٠ تومان
٢٠ سانت ١ میل ٣٣,٢٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٤١,٥٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٤٩,٨٠٠ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٦٦,٤٠٠ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٤٦,٤٨٠ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٥٨,١٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٦٩,٧٢٠ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ٩٢,٩٦٠ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٥٩,٧٦٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٧٤,٧٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ٨٩,٦٤٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ١١٩,٥٢٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٧٣,٠٤٠ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ٩١,٣٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ١٠٩,٥٦٠ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ١٤٦,٠٨٠ تومان
رابط سینی کابل
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (هر عدد)
١٠ سانت ١ میل ٢,٦٥٦ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ٣,٣٢٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ٣,٩٨٤ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٥,٣١٢ تومان
٢٠ سانت ١ میل ٣,٩٨٤ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٤,٩٨٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٥,٩٧٦ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٧,٩٦٨ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٥,٣١٢ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٦,٦٤٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٧,٩٦٨ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ١٠,٦٢٤ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٦,٦٤٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٨,٣٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ٩,٩٦٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ١٣,٢٨٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٧,٩٦٨ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ٩,٩٦٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ١١,٩٥٢ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ١٥,٩٣٦ تومان
زانویی، سه راهی و چهار راهی سینی کابل
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (هر عدد)
١٠ سانت ١ میل ١٣,٢٨٠ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ١٦,٦٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ١٩,٩٢٠ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٢٦,٥٦٠ تومان
٢٠ سانت ١ میل ١٩,٩٢٠ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٢٤,٩٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٢٩,٨٨٠ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٣٩,٨٤٠ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٢٦,٥٦٠ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٣٣,٢٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٣٩,٨٤٠ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ٥٣,١٢٠ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٣٣,٢٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٤١,٥٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ٤٩,٨٠٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ٦٦,٤٠٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٣٩,٨٤٠ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ٤٩,٨٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ٥٩,٧٦٠ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ٧٩,٦٨٠ تومان
قطر نوع (سرد یا گرم) قیمت (متری)
١٣ سرد --- تومان
١٣ گرم --- تومان
١٦ سرد --- تومان
١٦ گرم --- تومان
٢١ سرد --- تومان
٢١ گرم --- تومان
٢٧ سرد --- تومان
٢٧ گرم --- تومان
٢٩ سرد --- تومان
٢٩ گرم --- تومان
٣٤ سرد --- تومان
٣٤ گرم --- تومان
٣٧ سرد --- تومان
٣٧ گرم --- تومان
توس فلکس
سایز قیمت (متری)
١٣ --- تومان
١٦ --- تومان
١٩ --- تومان
٢١ --- تومان
٢٧ --- تومان
٢٩ --- تومان
رهورد خراسان
سایز قیمت (متری)
١٣ --- تومان
١٦ --- تومان
١٩ --- تومان
٢١ --- تومان
٢٧ --- تومان
٢٩ --- تومان
تماس با ما

شبکه های اجتماعی گروه هرمز

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به گروه صنعتی هرمز تعلق دارد